Internet Archive BookReader

Verclaringhe ghedaen by jonckeren Olivier vanden Tymple, Heere van Corbeke etc., gouverneur ende capiteyn generael binnen der stadt Bruessel, mitsgaders byden colonnellen ... ende anderen officieren ... nopende den handel vanden inwendighen twist vanden lande, ende des daeraen cleeft, by hun ghedaen ende in gheschrifte ghepresenteert den heeren ende goede mannen vanden iersten, tweeden, ende derden lede der voorseyder stadt, opden derden September 1579